Hantering av person- och företagsuppgifter

Uppgiftsinsamlingspolicy

Jengel Förlag AB med organisationsnummer 556694-9870  (nedan kallad Jengel) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk att beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, alternativt uppgifter om ditt företag och hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.

Jengel värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna Uppgiftsinsamlingspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av Jengel.

Jengel är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Jengel samlar in dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna distribuera, fakturera och administrera varor ur vår webbshop.

Utöver detta samlar vi in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. Jengel kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Varför vi behandlar personuppgifter

Jengel behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstidpunkten:

  1. För att fullgöra beställningar av varor och tjänster via någon av de plattformar som erbjuds av Jengel.
  2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
  3. För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
  4. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer osv.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Jengel sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Jengel lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Reaktion, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via epost med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Jengel kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Jengel anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Jengel.

Jengel kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år efter senaste interaktion. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Jengel eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Jengel Förlag AB
Haga 155
834 97 Brunflo
info@jengel.se

Varukorg
Rulla till toppen